Статистична класифікація продукції (СКП) є центральною статистичною класифікацією. Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції (товарів або послуг), яка була отримана в результаті здійснення усіх видів видів економічної діяльності. Основним призначенням СКП є забезпечення:

  • гармонізації з модельною Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (СРА-2008);
  • статистичного обліку підприємств і організацій за видами продукції (товарів або послуг);
  • проведення статистичних обстежень і аналізу статистичної інформації на макрорівні;
  • зіставлення національної статистичної інформації з інформацією Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату), ООН, статистичних служб окремих країн.

СКП також є корисною для визначення видів економічної діяльності.

INVEST GLOBAL SUMMIT

Номенклатура продукції промисловості (НПП, 2014 р.) призначена для використання як єдина інформаційна мова при зборі, обробці, поширенні статистичної інформації щодо продукції та для її міжнародного співставлення і по своїй суті є статистичною. Номенклатура може бути корисною для здійснення економіко-статистичного аналізу виробництва, реалізації та використання продукції на макроекономічному, регіональному і галузевому рівнях, а також для структурування інформації за видами виробленої продукції з метою проведення маркетингових обстежень і здійснення постачально- збутових операцій.

Об’єктом класифікації у Номенклатурі є продукція, створена в результаті процесу промислового виробництва у видах економічної діяльності, що відносяться до секцій В, С, D КВЕД-2010. Відповідно до міжнародних стандартів під терміном "продукція" мають на увазі товари, що підлягають транспортуванню, товари, які не підлягають транспортуванню, і послуги.

Виставка Grain Storage Expo

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об"єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи. Крім того, КВЕД призначена забезпечувати:

  • статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;
  • проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків - рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці "витрати-випуск");
  • зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.
PRO100 AGRO 2020

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики сільського господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у групах 01.1–01.4, 01.6 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД–2010).

При розробці НПСГ було враховано перелік продукції, яка передбачена Програмою всесвітнього сільськогосподарського перепису 2010 року Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Номенклатура продукції рибальства й аквакультури (НПРА) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики рибного господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у розділі 03 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010).

НПРА призначена для використання органами державної статистики при складанні форм державних статистичних спостережень з питань статистики рибного господарства, проведенні переписів у сільському та рибному господарстві, а також зборі, розробці, здійсненні економіко-статистичного аналізу та поширенні інформації щодо виробництва, реалізації, використання продукції рибальства та аквакультури (рибництва) на макроекономічному, регіональному, галузевому рівнях.

Об"єктами класифікації у Класифікаторі відходів (КВ ДК 005-96) є відходи, під якими розуміють будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров"я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов"язані з відходами.